Устав на СВКД във формат за печат.

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ

“ВОДОЛАЗЕН КЛУБ ДЕЛФИН

 Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ

/1/ СДРУЖЕНИЕТО “ВОДОЛАЗЕН КЛУБ ДЕЛФИН” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, учредено на основание чл.1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ, което ще работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на спорта, туризма, отдиха и възстановяването.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО “ВОДОЛАЗЕН КЛУБ ДЕЛФИН” е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на спорта, туризма, отдиха и възстановяването свързани с водолазното дело, което се основава на общност на интересите на учредителите си и готовността им за обединяване на усилията им в насоките, начертани от настоящия устав.

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ

Наименованието на Сдружението е: “ВОДОЛАЗЕН КЛУБ ДЕЛФИН“.

Наименованието на Сдружението на чужд език ще се изписва с латински букви по следния начин : “DIVING CLUB DOLPHIN“.

Чл.3. ФИРМЕН ЗНАК, ПЕЧАТ

/1/ Сдружението има фирмен знак, чието графично изображение е прието от учредителите. Фирменият знак се поставя в левия горен ъгъл на всички бланки и материали, изходящи от името на Сдружението.

/2/ То има кръгъл печат, с околовръстно изписване на наименованието му, в средата на който е нанесено изображението на фирмения знак.

Чл.4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището на Сдружението е в Република България, област София, община Столична, град София, район Средец, ул. “Ангел Кънчев”, № 19.

/2/ Адресът на управление на Сдружението е в Република България, област София, община Столична, град София, район Средец, ул. “Ангел Кънчев”, № 19.

/3/ Сдружението може по решение на Общото събрание да открива клонове. Управителят на съответния клон представлява Сдружението относно дейността на клона и съобразно с предоставените му в решението за откриване правомощия.

/4/ При необходимост Сдружението може да открива офиси и кореспондентски бюра в страната и в чужбина, без това да води до промяна в адреса на управление. Местонахождението на новооткритите офиси може да бъде посочвано в официалните документите на Сдружението като адреси за кореспонденция.

Чл.5. СРОК

Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

Чл.6. ЦЕЛИ

Основните цели на Сдружение “ВОДОЛАЗЕН КЛУБ ДЕЛФИН“ са, като осъществява дейност в частна полза:

1.Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на научни проекти, концепции, и развитие на изследователска дейност по проблемите на спорта, туризма, отдиха и възстановяването свързани с водолазната дейност в страната, Балканите, Европа и света;

2.Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на спорта, туризма, отдиха и възстановяването, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на водолазното дело, водните спортове, формиране на критерии за оценка и подбор на кадрите;

 1. Да подпомага развието и налагането на стандарти при провеждането на учебен процес и състезания по водолазното дело, водните и подводните спортове, възстановяването на участниците след учебния и състезателния процес, като в същото време подпомага развието на специалистите в тази насока.
 2. Да проучва, опазва, защитава и усъвършенства икономическите, професионалните и правните интереси на своите членове.
 3. Да възстановява и реинвестира вложените средства в инфраструктурата на спорта, туризма и туристическото обслужване
 4. Да създава условия за усъвършенстване на спортните умения и възстановяването на любителите и спортистите.

Чл.7. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

Сдружението ще постига установените в чл.6 от настоящия устав свои цели със следните дейности, представляващи и предмет на дейност на сдружението, а именно:

 1. Съдействие за повишаване на теоретичната подготовка на кадрите, заети в областта на водолазното дело, спорта и туризма с оглед постигане на съответствие на квалификационното им ниво с непрекъснато повишаващите се изисквания;
 2. Съдействие за организиране на перспективна подготовка на кадри с цел формиране на кадрови контингент, способен да отговори на увеличаващите се предизвикателства в глобалния свят и динамиката на промените, произтичащи от тях.
 3. Независимо научно изследване на обществените нагласи и утвърдените практики в сферата на водолазното дело, спорта и туризма, които да послужат за изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие.
 4. Осъществяване на консултативни функции в помощ на държавни органи и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на нужните им кадри за работа по конкретни теми и проекти.
 5. Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с държавните институции, висши учебни заведения, научни и научно-приложни институти, в които е застъпено обучение или работят по проблемите на водолазното дело, спорта, туризма и възстановяването.
 6. Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти. Организиране на обмен на специалисти, с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните в сферата на водолазното дело експерти.
 7. Организиране и провеждане на научни форуми – конференции, семинари, кръгли маси, дискусии и други прояви, посветени на глобални, регионални и национални аспекти на проблемите на водолазното дело.
 8. Предоставяне на информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по Интернет.
 9. Участие в проекти и други съвместни дейности с български и чуждестранни правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина.
 10. Организиране на обществени мероприятия за набиране на средства и популяризиране на идеите на сдружението.
 11. Издателска дейност.
 12. Управление на финансови активи и разработка на проекти.

Чл.8. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

/1/ Предметът на допълнителна стопанска дейност на Сдружението, свързана с основната дейност, при набиране на приходите за постигането на гореизброените цели обхваща:

 1. Информационна, консултанска, издателска и рекламна дейности;
 2. Организиране и провеждане на платени курсове за обучение;
 3. Разпространение на печатни издания;
 4. Организиране на културно-масови мероприятия с цел популяризиране на водолазната дейност;
 5. Организиране и провеждане на градски, регионални, национални и международни състезания, надпревари и сборове;
 6. Изработване на проекти, методики и други документи;
 7. Системно администриране и подддържане на информационни уебсайтове и системи, изграждане на мрежи, софтуерни продукти и комуникации за спортни и туристически цели;
 8. Стопанисване и поддържане на спортни и туристически обекти, в т.ч. туристически спални, туристически хижи, хотели, зали, плувни басейни, игрища, както и поддържане на инфраструктурата свързана с тях и водолазното дело;
 9. Развиване на подводната фотография, организиране на изложби и прожекции на подводни филми;
 10. Извършване на екскурзоводски услуги за спортисти, туристи, и спортен риболов;
 11. Търговска дейност с облекла, аксесоари, спортни и туристически пособия, храни, хранителни стоки и хранителни добавки за спортисти и туристи;
 12. Ремонт и поддръжка на спортни и туристически пособия, тренажори, уреди, машини и съоръжения;
 13. Организиране и извършване на професионална водолазна дейност в стопански водни обекти с цел извършване на ремонти, огледи и монтаж на подводни съоръжения;
 14. Провеждане на обучение и състезания по подводен риболов;
 15. Опазване на паметниците на културата и природните забележителности под вода, биоразнообразието и екологията, водните площи и околната среда;

Както и всяка дейност подпомагаща осъществяването на утвърдените цели на сдружението, която не е забранена от закона.

/2/ Стопанската дейност, извършвана от Сдружението се подчинява на действащото българско законодателство.

/3/ Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.

Чл.9. ЧЛЕНСТВО

/1/ Учредители на Сдружението са:

 1. Румен Кирилов Стоянов
 2. Радослав Йорданов Христов
 3. Красимир Тенев Тенчев
 4. Лъчезар Панов Лазаров
 5. Божидар Крумов Иванов
 6. Ивайло Александров Лозанов
 7. Красимир Денчев Иванов
 8. Стоян Андонов Дончев

/2/ Членството в Сдружението е доброволно.

/3/ Сдружението е открито за членство на юридически и физически лица, които имат отношение към целите и задачите на Сдружението, или са били предложени или препоръчани от друг член на Сдружението.

/4/ В Сдружението могат да бъдат приемани и лица, които нямат статут на български юридически лица или не са български граждани, когато кандидатите се ползват с международно признание или са водещи специалисти от области, имащи отношение към целите, които Сдружението си поставя.

Чл.10. ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

/1/ Всеки кандидат за член представя писмено заявление по образец, с което декларарира, че приема Устава на Сдружението и ще работи за постигането на неговите цели. За доказване на съпричастността си към целите на Сдружението, кандидатът може да представи и други избрани от него писмени материали, публикации, електронни носители, доказващи дейността му в областта, предмет на дейност на Сдружението.

/2/ Подадените заявления за членство се разглеждат на първото редовно заседание на Управителния съвет, следващ подаването им, който ги внася за гласуване от Общото събрание с мотивирано предложение.

/3/ Приемането на нови членове на сдружението се извършва от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.11. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа обособеност. Сдружението не носи отговорност за задълженията на членовете си и членовете й не носят отговорност за нейните задължения.

Чл.12. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА

/1/ Членовете на Сдружението са длъжни да декларират устно пред Управителния съвет сферите на интересите си и кръга на своите контакти в страната и чужбина, с цел да не се допусне злоупотреба с информация.

/2/ Членовете поемат задължение за запазване на конфиденциалността на информацията до която имат достъп, осигурена им посредством източниците на Сдружението за неразкриване на тайна, когато бъде установено, че определени данни и факти не подлежат на публично разгласяване или има предвиден специален ред за тяхното оповестяване.

/3/ Нарушението на това задължение, от който и да било член на Сдружението е основание за изключването му и търсене на обезщетение за настъпилите по силата на неправомерното му поведение имуществни и неимуществени вреди за Сдружението и/или имуществените вреди, причинени на друг правен субект по пътя на регреса.

/4/ Напусналият член е длъжен да се придържа към поетите задължения за опазване на тайна за срок от 5 години от датата на напускането.

Чл.13. ЧЛЕНСКИ ВНОС

/1/ Членовете на Сдружението дължат годишен членски внос в размер на 60.00 (шестдесет) лева, които се внасят заедно със Заявлението за членство. Годишният членски внос за юридически лица е съобразен с броя на членовете негови служители. Годишен членски внос се дължи веднъж годишно за срока на членството им, до 31 декември на предходната година.

/2/ При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, Управителният съвет може да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем, както и актуализира размера му ежегодно.

/3/ При необходимост от финансиране на крупни прояви, по решение на Управителния съвет се събират и допълнителни вноски.

Чл.14. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

/1/ Членовете на Сдружението имат следните права:

 1. Да участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител и да гласуват при вземането на решения. Всеки член има право на един глас.
 2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
 3. Да получават текуща информация за дейността на Сдружението, осъществените контакти, мероприятия и резултатите от тях.
 4. Да получават по заявка конкретна специализирана информация за нуждите на развиваната от тях дейност в изпълнение на целите на Сдружението.
 5. Да искат от Сдружението да ги снабдява с необходимите препоръки при осъществяването на международни контакти, включително и предоставянето на гаранции пред органи и институции, с които Сдружението има отношения на сътрудничество.
 6. Да напускат Сдружението при спазване на установената за целта процедура.

Чл.15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва изискванията на Устава и другите вътрешни регламентиращи актове, както и решенията на Общото събрание, Управителния съвет и указанията на Председателя;
 2. Да работи за постигане на целите на Сдружението.
 3. Да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решенията на УС по чл. 13, от този Устав;
 4. Да предоставя при поискване от страна на ръководството на Сдружението допълнителна информация за развитието на неговите контакти и нови насоки в дейността му.

Чл.16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Членството в Сдружението се прекратява с настъпване на някое от следните събития:

 1. С писмено предизвестие от страна на напускащия член, отправено до Управителния съвет не по-късно от един месец преди посочената дата на напускането.
 2. При прекратяването и ликвидацията на юридическото лице, респ. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице – член на Сдружението.
 3. По решение на УС за изключване на член, когато е налице негово поведение, несъвместимо с целите на Сдружението или при накърняване на интересите и доброто име на Сдружението. Това решение следва да бъде мотивирано и за него да са гласували не по–малко от 2/3 от състава на УС. Решението влиза в сила 30-дни след съобщаването му на засегнатия член, ако не бъде оспорено от него. Изключваният член може да направи писмено възражение пред УС в 30-дневен срок от узнаването му. В този случай, актът на УС за изключване заедно с писмените възражения по него се внасят за разглеждане на следващото Общо събрание, което се произнася с решение.
 4. С отпадане поради системно невнасяне на дължими членски вноски и неучастие в дейността, което се констатира от Управителния съвет с надлежен протокол, който се съобщава на засегнатия член. Той може да оспори констатациите на протокола или да посочи обективни пречки или други основателни доводи за запазване на членството си в 30 –дневен срок от съобщението. В този случай, протоколът заедно с възраженията се внасят на следващото Общо събрание, което се произнася с решение. Ако засегнатият член не оспори протокола в срок, УС се произнася с решение за освобождаване на члена.
 5. По реда на т.3 и 4 не могат да бъдат изключвани и освобождавани членовете- учредители, както и членовете на Управителния съвет.

Чл.17. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Органи на управление на Сдружението са:

1.Общо събрание;

2.Управителен съвет;

/2/ По решение на Управителния съвет на Сдружението могат да бъдат създавани помощни органи, на които той има право да делегира част от поставените му функции.

/3/ Председателят на Управителния съвет има право да създава помощни и работни органи по отделни въпроси, свързани с дейността на Сдружението.

Чл.18. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

/1/ Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички негови членове.

/2/ Общото събрание се свиква не по–малко от веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива. То може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в този случай, УС в едномесечен срок не свика Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварен от тях представител.

/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общо събрание и данни по чия инициатива то се свиква.

/4/ Поканата се връчва лично на членовете на Сдружението срещу подпис, най-малко седем дни преди датата на заседанието и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най – малко един месец преди насрочения ден.

/5/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват поне 1/2 от членовете му. Когато участието се осъществява чрез представител, Общото събрание проверява законността на представените пълномощни. Всеки отсъстващ член може да упълномощи само един представител; не се допуска двама или повече членове да се представяват от един и същ пълномощник.

/6/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

/7/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/8/ Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство.

/9/ Решенията, свързани с изменението и допълването на този Устав, приемането на вътрешните регламентиращи актове и решението за преобразуване или прекратяване на Сдружението, се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

/10/ Заседанието на Общото събрание се води от Председателя на Сдружението или от друго назначено от него лице.

/11/ На заседанието на Общото събрание секретарят води протокол, който се подписва от Председателя на събранието и от Секретаря на сдружението.

Чл.19. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. Приема бюджета на Сдружението;
 5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 9. Приема нови членове, изключва членове и се произнася по жалби срещу решения за изключване на членове;
 10. Приема решения по въпроси, предложени за разглеждане от Управителния съвет;
 11. Взема и други решения, предвидени в устава.

/2/ Правата по ал.1, т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението. При условията на чл.16 от Устава, ОС предоставя на УС правото да освобождава и изключва членове на Сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Чл.20. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

/1/ Управителният съвет е оперативен, постоянно действащ орган на Сдружението, членовете на който се избират от Общото събрание.

/2/ Управителният съвет се състои от 5 лица от учредителите и членовете на сдружението, като има Председател на сдружението, Първи заместник-председател на сдружението, Втори заместник-председател на сдружението и Секретар на сдружението.

/3/ Членовете на УС се избират за срок до 5 години. Те могат да бъдат преизбирани без оглед на броя на мандатите.

/4/ Избраният от Управителния съвет Председател на Управителния съвет е по право Председател на Сдружението.

/5/ Възнаграждението на членовете на Управителния съвет се определя с решение на Общото събрание.

/6/ Размера на оперативните разходи на Председателя на Сдружението се определят с Протокол на Управителния съвет.

Чл.21. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Управителният съвет изпълнява следните функции:

 1. Контролира спазването на разпоредбите на Устава, другите вътрешни регламентиращи актове на Сдружението, организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, дава официални тълкувания по тях;
 2. Създава при необходимост помощни органи със специфични функции, като в актовете за създаването им посочва целите и срока на функционирането им и им делегира част от правомощията си;
 3. Подготвя планове за изпълнение на годишната и дългосрочната програми;
 4. Подготвя отчет за дейността си и го внася за разглеждане от ОС;
 5. Определя броя и длъжностите на платения административен персонал;
 6. Подготвя проект за бюджет на Сдружението;
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 8. Направлява разходването на паричните средства на Сдружението;
 9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правомощията на друг орган;
 10. Взема решения за участие в други организации;
 11. Взема решения за въвеждане на членски внос или допълнителни имуществени вноски на членовете и определя размерите им;
 12. Изпълнява други задължения, предвидени в Устава.
 13. Разглежда внесените пред него доклади за дейността и взема становища по тях.
 14. Внася за гласуване от Общото събрание мотивирани предложения за приемане на нови членове и предложения за изключване на членове, освен в случаите, когато съгласно чл.16 от този устав има правомощието сам да пристъпи към изключване.
 15. Взема мотивирани решения за освобождаване на членове по тяхно искане или поради настъпване на прекратителните основания по чл. 16 , т. 1 и 2 от устава.

Чл.22. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Председателят:

 1. Представлява Сдружението пред трети лица и го задължава с подписа си;
 2. Осъществява оперативното управление на дейността, разпределя задачите, ръководи, координира и контролира изпълнението им от оторизираните лица и наетия персонал;
 3. Назначава и освобождава от длъжност платения оперативен персонал;
 4. Сключва сделки по допълнителния предмет на дейност и се разпорежда с имуществото и паричните средства на Сдружението при спазване изискванията на Устава и законодателството;
 5. Отчита се за дейността си пред УС;
 6. Свиква и ръководи заседанията на УС;

Чл.23. ПРАВО НА ЗАМЕСТВАНЕ

При обективна невъзможност на Председателя да упражнява предоставените му функции, функциите му се упражняват от Първия заместник-председател на Сдружението. В случай на обективна невъзможност за заместване от Първия заместник-председател заместване ще бъде извършено от Втория заместник-председател. В случай, че заместник-председателите нямат обективна възможност да го заместват, Председателят е длъжен да посочи лице от състава на Управителния съвет, което да го замества в случай на необходимост. По преценка на Председателя, избраният от него заместник може да бъде определен за всички случаи или за конкретен повод и с конкретни права.

Чл.24. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

/1/ УС заседава най – малко веднъж месечно. Заседанието се свиква от Председателя или по искане на 1/3 от членовете на органа.

/2/ Заседанията на УС са законни, ако на тях присъстват Председателя и поне още 2 от членовете му, а ако общият брой на членовете на УС бъде увеличен чрез промяна на Устава – Председателя + 1/2 от всички останали членове на органа.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна (конферентна) или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя на заседанието.

/4/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде свикано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения по него от всички членове на управителния съвет.

/5/ УС взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове с изключение на чл.21, т.6 и 8 от Устава и при ликвидация на Сдружението, за които е необходимо мнозинство от 2/3. При равенство на гласовете „за” и „против”, гласът на председателя се удвоява.

/6/ Заседанията на УС се ръководят от Председателя.

/7/ На заседанията на Управителния съвет Секретаря на сдружението води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря и от всички присъствали членове на съвета.

Чл.25. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на Сдружението се състои от пари, права върху движими и недвижими вещи, придобити по съответния законов ред, права върху интелектуална собственост и други имуществени права, допустими от закона.

/2/ Имуществото на Сдружението се образува от следните източници:

– дарения, завещания, помощи от местни и чуждестранни лица, държавни органи и институции, които се отнасят в целеви фондове в зависимост от волята на лицата;

– приходи от стопанисването на притежаваните от сдружението имоти;

– приходи от стопанска дейност;

– финансирания от целеви (европейски структурни ) фондове;

– членски внос и допълнителни имуществени вноски, ако такива бъдат установени по решение на УС.

/3/ Всички парични средства надхвърлящи 10 000 лв. се депозират по откритите на името на Сдружението банкови сметки и разплащания със суми надхвърлящи този размер за един превод се извършва само по платежни сметки. Разпореждането със срествата на Сдружението се извършва от Председателя на Сдружението или надлежно оторизирано от него лице при спазване на финансовата дисциплина и утвърдения годишен финансов план и взето решение от УС.

Чл.26. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

/1/ Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове;
 2. При обявяването му в несъстоятелност;
 3. В други случаи, предвидени в закона.

/2/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

 1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет по предвидения в закона ред.
 2. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество, се разпределя по равно между членовете на УС.

Чл.27. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/1/ За всички, неупоменати в този Устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и общото гражданско законодателство.

/2/ Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ “ВОДОЛАЗЕН КЛУБ ДЕЛФИН”, което е проведено на 20 май 2013 г. и е подписан от тях.

                         УЧРЕДИТЕЛИ :

                        Румен Стоянов

Радослав Христов            Лъчезар Лазаров

Красимир Тенчев             Божидар Иванов

Ивайло Лозанов               Красимир Иванов

                        Стоян Дончев