СДРУЖЕНИЕ “ВОДОЛАЗЕН КЛУБ ДЕЛФИН” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ, което ще работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на спорта, туризма, отдиха и възстановяването свързани с водолазното дело. То е регистрирано на  с решение № 1/05.07.2013 г. на Софийски градски съд. Седалището на Сдружението е в Република България, област София, община Столична, град София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев”, № 19.

ЦЕЛИ на Сдружение “ Водолазен клуб Делфин “ са:

1.Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на научни проекти, концепции, и развитие на изследователска дейност по проблемите на спорта, туризма, отдиха и възстановяването свързани с водолазната дейност в страната, Балканите, Европа и света;

2.Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на спорта, туризма, отдиха и възстановяването, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на водолазното дело, водните спортове, формиране на критерии за оценка и подбор на кадрите;

 1. Да подпомага развието и налагането на стандарти при провеждането на учебен процес и състезания по водолазното дело, водните и подводните спортове, възстановяването на участниците след учебния и състезателния процес, като в същото време подпомага развието на специалистите в тази насока.
 2. Да проучва, опазва, защитава и усъвършенства икономическите, професионалните и правните интереси на своите членове.
 3. Да възстановява и реинвестира вложените средства в инфраструктурата на спорта, туризма и туристическото обслужване
 4. Да създава условия за усъвършенстване на спортните умения и възстановяването на любителите и спортистите.

Мисия:

Сдружение “ Водолазен клуб Делфин “ е неправителствена организация, създадена да популяризира, промотира и насърчава водолазното дело като природосъобразен, здравословен, удобен и приятен начин за прекарване на свободното време във водните площи, и да демонстрира как водолазите могат успешно да участват в събития от социален характер.

Визия:

Ние от Сдружение „Водолазен клуб Делфин” се стремим към един по-голям брой активни водолази в България  и към изграждане на добри практики и водолазна култура в нашата страна.

 Ценности:

 • Здравословен, природосъобразен и активен начин на живот
 • Безопастност и отговорност към себе си и хората около теб
 • Съобразяване с изискванията на закона
 • Позитивната нагласа и веселия дух
 • Оказване на помощ на ближния
 • Толерантност
 • Дисциплина

Коментирайте чрез FaceBook или в страница „Контакти“.