Финансирането на Сдружението е регламентирано в чл. 25 на Устава, а именно:

Чл.25. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на Сдружението се състои от пари, права върху движими и недвижими вещи, придобити по съответния законов ред, права върху интелектуална собственост и други имуществени права, допустими от закона.

/2/ Имуществото на Сдружението се образува от следните източници:

– дарения, завещания, помощи от местни и чуждестранни лица, държавни органи и институции, които се отнасят в целеви фондове в зависимост от волята на лицата;

– приходи от стопанисването на притежаваните от сдружението имоти;

– приходи от стопанска дейност;

– финансирания от целеви (европейски структурни ) фондове;

– членски внос и допълнителни имуществени вноски, ако такива бъдат установени по решение на УС.

/3/ Всички парични средства надхвърлящи 10 000 лв. се депозират по откритите на името на Сдружението банкови сметки и разплащания със суми надхвърлящи този размер за един превод се извършва само по платежни сметки. Разпореждането със срествата на Сдружението се извършва от Председателя на Сдружението или надлежно оторизирано от него лице при спазване на финансовата дисциплина и утвърдения годишен финансов план и взето решение от УС.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПЛАТИТЕ ЧЛЕНСКИ ВНОС, УСЛУГА ИЛИ ДА НАПРАВИТЕ ДАРЕНИЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ФОРМАТА ПО-ДОЛУ И ДА НАПРАВИТЕ ПРЕВОД ПРЕЗ ePay ИЛИ ЧРЕЗ КРЕДИТНА КАРТА.

Описание Сума
Плащане/дарение BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки